Svet sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, preto je dôležité rozumieť hodnotám, ktoré nás spájajú

V Slovak Global Network sme sa v spolupráci s Barrett Values Centre rozhodli preskúmať, čo si Slováci v súčasnosti najviac cenia. Výsledky tohto prieskumu nám môžu pomôcť lepšie pochopiť smer, ktorým by sa mala uberať naša krajina.

Phil Clothier, odborník v oblasti sociálnych vied a člen tímu, ktorý stál za týmto prieskumom, nám zodpovedal pár otázok týkajúcich sa prieskumu a jeho výsledkov.

SGN: Ako sa menia hodnoty Slovákov v súčasnom geopolitickom prostredí? A čo to môže znamenať pre našu budúcnosť?

Prvýkrát navštívim Slovensko v polovici novembra 2023, keďže sa zúčastním na konferencii SGN v Bratislave. Postrehy, ktoré uvádzam v tomto rozhovore, vychádzajú takmer výlučne z toho, čo vidím v údajoch Národného hodnotového rebríčka Slovenska, a z mojich skúseností s prácou na viac ako 30 národných hodnotových rebríčkoch za posledných 15 rokov. Teším sa na Bratislavu a na to, že zažijem Slovensko, Slovákov a ich kultúru na vlastnej koži. 🤗

Pri porovnaní výsledkov z roku 2016 s výsledkami z roku 2021 sa objavujú niektoré nové priority.

Osobné hodnoty

Vo výsledkoch za rok 2021 sú medzi top 10 hodnotami nove aj rodina, priateľstvo a čestnosť. To naznačuje, že Slováci čím ďalej viac kladú doraz na hlbšie medziľudské vzťahy. Novou hodnotou je aj opatrnosť, čo v spoločenskom kontexte môže znamenať, že sa znížil pocit dôvery alebo bezpečia.

Súčasná kultúra

Z desiatich hlavných hodnôt súčasnej kultúry sa osem z nich medzi rokmi 2016 a 2021 nezmenilo (byrokracia, plytvanie zdrojmi, nespravodlivosť, závisť, korupcia, neistota ohľadom budúcnosti, chudoba a nezamestnanosť).

Dve nové hodnoty rebríčku sú obviňovanie a nenávisť. V kontextu súčasných kultúrnych výziev tieto hodnoty stelesňujú ďalšiu ťažkú a toxickú energiu.

Ako píše psychológ John Sklare: „Nenávisť obrátená navonok je nebezpečná a nepekná. Môže motivovať násilné trestné činy a deštruktívne správanie. Nenávisť obrátená dovnútra zasa vytvára deštruktívny stav mysle, ktorý pustoší fyzické zdravie a emocionálnu pohodu.“

Nepochybujem o tom, že tieto emócie a správanie založené na strachu majú moc výrazne poškodiť osobný aj spoločenský blahobyt. Má to však veľké ALE. Do akej miery je väčšina občanov schopná vyjsť z domu, ísť do práce, na nákup alebo do kaviarne s priateľmi a žiť normálny, každodenný život bez toho, aby sa stretli s kriminalitou alebo korupciou?

Zaujímalo by ma, do akej miery tieto nové hodnoty rebríčka odrážajú realitu a do akej miery sú iba vyjadrením dojmu Slovákov, ktorý majú z mediálnych príbehov a kolektívnych obáv.

Spolu s objavením opatrnosti v osobných hodnotách by ma zaujímalo, akým spôsobom zvyšuje mieru strachu vojna na susednej Ukrajine. Alebo sú tu aj iné, „opatrnosť vyvolávajúce“ spoločenské javy, pre ktoré nemusíme chodiť za hranice?

Dokonca aj v mierumilovnom Švédsku sme krátko po tom, ako krajina otvorila svoje hranice utečencom zo Sýrie a Afganistanu, videli, ako sa v ich súčasnej kultúre vynorila nenávisť. Čiastočne v dôsledku vzniku krajne pravicových hnutí po celej Európe. Keď v národe narastajú obavy, politika sa často stáva viac rozdelenou. Jediným riešením je zaviazať sa k dialógu a prízvukovať hodnoty, ktoré nás spájajú, a nie názory, ktoré nás rozdeľujú.

Želaná kultúra

Želaná kultúra občanov Slovenska je oblasť, v ktorej vidíme najväčší posun hodnôt a priorít.

Hodnoty, ktoré zostávajú medzi oboma obdobiami konzistentné, sú kvalita života, sociálna spravodlivosť a zmierňovanie chudoby

Novými hodnotami, ktoré sa objavujú v prieskume v roku 2021, sú mier, ľudské práva, čestnosť, rodina, finančná stabilita, efektívna zdravotná starostlivosť a dostupné bývanie.

Obyvatelia Slovenska tak majú pozoruhodnú víziu do budúcnosti. Niektoré z hodnôt sú praktickými potrebami, ako napríklad efektívna zdravotná starostlivosť a dostupné bývanie, ktoré si vyžadujú celoštátne zameranie zo strany vlády a firiem.

Iné hodnoty, ako napríklad mier, čestnosť a kvalita života, hovoria oveľa viac o starostlivosti a láskavosti, s akou sa k sebe správame v každodennom styku. To pripomína staré známe zlaté pravidlo: „Správaj sa k druhým (a k planéte) tak, ako chceš, aby sa správali k tebe.“

Jednou z obzvlášť pozoruhodných hodnôt je mier. Ten je protilátkou na nenávisť, závisť a mnohé ďalšie obmedzujúce hodnoty súčasnej kultúry. Je zrejmé, že Slováci sa hlboko túžia odkloniť od deštruktívnych strachov, ktoré prerastajú každodenným životom, a naopak sa priblížiť stavu, ktorý im umožňuje dýchať, relaxovať a užívať si pohodu po fyzickej, emocionálnej, mentálnej a duchovnej stránke. 

Niektoré z deklarovaných hodnôt sú tiež jednoznačne reakciou alebo liekom na problémy súčasnej kultúry. Všimnime si napríklad želanej čestnosti, ktorá priamo reaguje na zmienenú korupciu.

Z globálneho geopolitického hľadiska sa nachádzame v dokonalej búrke kríz. Životné prostredie, biodiverzita, CO2, znečistenie plastmi, vojny, suchá, záplavy, požiare, utečenci a hladomory. Za tým všetkým stoja naše ľudské strachy a naše egá.

Odpoveď preto spočíva v nás všetkých. Začína sa tým, že si všimneme svoje strachy a vyberieme si vedomejší, starostlivejší, súcitnejší a láskyplnejší spôsob bytia.

SGN: Prečo bol Barrettov model hodnôt kľúčovým nástrojom pri tomto prieskume?

Národný prieskum hodnôt prebehol vo viac ako 30 krajinách. Poukazuje na to, že je potrebné hovoriť s občanmi o ich potrebách a zlepšovaní životných podmienok, aby hlbšie odrážali ich spoločné osobné hodnoty. 

Prieskum kladie 3 jednoduché otázky o 1) osobných hodnotách ľudí, 2) súčasných hodnotách a správaní spoločnosti a 3) hodnotách a želaniach ľudí do budúcnosti. Respondenti si vyberajú zo zoznamu približne 100 hodnôt.

Tu je niekoľko kľúčových dôvodov, prečo je tento prístup taký efektívny a populárny.

 • Barrett National Values Assessment dopredu nestanovuje pevný vzor kultúry alebo efektívnosti. Namiesto toho poskytuje oveľa otvorenejší rámec pre občanov a vedúcich predstaviteľov, aby vyjadrili, ako vidia kultúru v súčasnosti a čo je podľa nich potrebné zmeniť, aby sa dosiahla kvalita života a blahobyt pre všetkých. Hodnoty, ktoré si vyberajú v súčasnej a želanej kultúre, vytvárajú základ pre dialóg o jedinečných podmienkach, a nezapadajú do vopred stanoveného modelu dobra.
 • Doplnenie perspektívy osobných hodnôt poskytuje pohľad, ktorý umožňuje lídrom viesť transformáciu s takou úrovňou porozumenia a citlivosti, ktorú mnohé iné nástroje ignorujú. Osobné hodnoty umožňujú oveľa hlbšie pochopiť jedinečné kolektívne spôsoby bytia a priority ľudí.
 • Základný model je založený na evolučnom ľudskom rámci, ktorý umožňuje používateľom skúmať hlbšie a hlbšie, ako sa rozvíja ich kultúra.

SGN: Ako môže tento prieskum hodnôt ovplyvniť verejné politiky a rozhodovanie na Slovensku?

Začnem krátkym príbehom o relevantnosti Barrettovho modelu pre tvorcov politík.

Pred niekoľkými rokmi som v Singapure prezentoval výsledky národného prieskumu hodnôt na Lee Kuan Yew School of Public Policy. Miestnosť bola plná podnikateľov, novinárov, vládnych úradníkov, politikov a akademikov.

Jeden z profesorov sa postavil a predniesol kritiku týkajúcu sa veľkosti a validity prieskumu.

Jeden z politikov sa postavil a povedal: „Naozaj ma nezaujíma vedecká validita. Toto mi poskytuje najjasnejší návod, aký som kedy videl, pokiaľ ide o potreby a túžby našich občanov. Na základe týchto údajov chápem, kto sú, čo teraz prežívajú a aké zmeny musíme urobiť, aby sme zlepšili kvalitu ich života.“

Ľudia v miestnosti sa rozjarili a profesor si sadol.

Richard Barrett to definuje takto. „Kultúra mieru je kultúra, v ktorej všetci ľudia patriaci do skupiny môžu uspokojiť svoje potreby.“

Podľa OSN je definícia udržateľnosti podobná: „Udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez toho, aby ohrozoval schopnosť budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby.“

Ako ľudské bytosti si všetci ceníme to, čo potrebujeme. Môžete si byť napríklad celkom istí, že keď dieťa plače, niečo potrebuje. Môže to byť jedlo, čistá plienka alebo láskyplné objatie od mamy či otca. Hodnoty meriame spôsobom zisťovania ľudských potrieb a potom vstupujeme do fázy dialógu, aby sme sa hlbšie ponorili do praktického uplatňovania týchto hodnôt v celoštátnej aj komunálnej politike. 

Niektoré hodnoty, ako napríklad účinná zdravotná starostlivosť a dostupné bývanie, sa priamo premietajú do politických priorít. Aj pri týchto hodnotách je priestor na skúmanie toho, čo si ľudia predstavujú pod pojmami efektívne alebo dostupné

Iné hodnoty, ako napríklad mier a čestnosť, sa oveľa viac týkajú spôsobov, akými možno politiku realizovať. 

Tu je zoznam spôsobov, ako a kde možno tieto dáta využiť.

 • Poskytujú politikom, vláde, mimovládnym organizáciám a vedúcim predstaviteľom komunít spôsoby merania a monitorovania miery uspokojovania potrieb a hodnôt občanov a úrovne spokojnosti, pohody a mieru, ktoré ľudia vnímajú a zažívajú.
 • Využívajú internet, ktorý dáva občanom možnosť vyjadriť svoj názor a umožňuje im zúčastňovať sa na každodenných demokratických procesoch.
 • Poukazujú na najdôležitejšie národné a miestne výzvy, ako ich definovali sami obyvatelia, a môžu sa použiť na vytvorenie hlbokých zmysluplných rozhovorov medzi rôznymi spoločenskými skupinami o národných a miestnych prioritách.
 • Poskytujú plán na dosiahnutie dlhodobého rozvoja a udržateľnosti.
 • Priebežné hodnotenia umožňujú monitorovať vývoj hodnôt a vznikajúce potreby.
 • Identifikujú vznikajúce problémy v rôznych podskupinách obyvateľstva definovaných napríklad podľa pohlavia, veku, etnickej príslušnosti atď.
 • Vyzdvihujú hodnoty, ktoré spájajú skupiny a komunity, a nie názory, ktoré ich rozdeľujú.
 • Priamo súvisia s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN a merajú ich plnenie.